Política de protecció de dades

D'acord amb l'establert al Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació (RGPD) la informació bàsica sobre protecció de dades és la següent:

1.Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades i documents que les persones interessades facilitin durant el procediment per a la gestió dels vals descompte és l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

2.Finalitat del tractament

L'Ajuntament tractarà la informació facilitada per les persones sol·licitants amb la finalitat de gestionar l'esmentada activitat (vals descompte) i les comunicacions amb els participants.

3.Legitimació

L'Ajuntament tractarà les dades dels sol·licitants en base a la legitimació prevista a l'article 6.1 a) del RGPD i l'article 6 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, és a dir, amb el consentiment de la persona interessada, excepte en tractaments del compliment d'interès o exercici de poders públics.

4.Conservació

Les dades seran conservades durant el temps necessari per a la gestió d'aquestes ajudes i en tot cas fins que les persones interessades no sol·licitin la seva supressió. Quan no siguin necessàries se suprimiran aplicant les mesures de seguretat adequades.

5.Destinataris

L'òrgan administratiu gestor. No es contemplen transferències internacionals i es poden comunicar dades als interessats en el procediment o ens autoritzats per llei.

6.Drets

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, les dades es conservaran únicament per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'Ajuntament deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims necessaris, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podran exercir els seus drets per accedir, rectificar, suprimir, oposar-se i limitar les dades, així com retirar el consentiment, en qualsevol moment davant de l'Ajuntament (Plaça de la Vila, 1, 08192) o per registre electrònic al web municipal: www.santquirzevalles.cat Opcionalment, es poden dirigir a l'autoritat de control competent per a obtenir informació addicional relativa als seus drets (Autoritat Catalana de Protecció de Dades). La informació addicional i detallada de la Política de Privacitat es pot consultar a l'apartat web de l'Ajuntament: Seu electrònica > Protecció de dades personals.

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de permetre't la navegació amb característiques predefinides, el seguiment i anàlisi del teu comportament i la gestió d'espais publicitaris. L'accés i ús del web implica la teva acceptació. Per a més informació, pots accedir a la nostra Política de cookies..